Saturday, October 24, 2009

KeSelarasAN BaHasa

LARAS BAHASA

Definisi laras bahasa

Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggnaan sesuatu bahasa. Sesuatu laras membawa maksud variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi atau jenis bahasa yang ada pada tiap – tiap pengguna bahasa.
Ure dan Ellis ( 1977 ) menganggap laras sebagai ‘jenis – jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi – situasi yang berlainan’.
Halliday ( 1968 ) pula mendefinisikan laras bahasa sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi. Mengikut beliau, ‘laras berubah – ubah mengikut situasi. Apabila kita mengamati perlakuan bahasa yang wujud dalam berbagai – bagai konteks, kita dapati kelainan dan jenis – jenis bahasa yang digunakan disesuaikan dengan situasi yang berlainan’.

Ciri – ciri laras bahasa.

Ciri – ciri keperihalan
Situasi luaran


Situasi persekitaran cara penyampaian
Hubungan sosial & peribadi
Bahan yang diperkatakan
Fungsi sosial perlakuan bahasa


Ciri – ciri linguistik
Aspek bunyi

Aspek perkataan

Aspek ayat
POLA KESELARASAN VOKAL

Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut:
1. Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar.
2. Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.
Contohnya: cantik, segak, masak
3. Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua, aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja, iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup.
Contohnya: mesyuarat, taklimat, telefon

Pola keselarasan vokal dapat dibahagikan kepada:
a) 10 pola yang tidak berubah dari Sistem Ejaan Rumi Lama (sebelum 1972)
POLA CONTOH
a-a Karam
e(p)-a Emak
e(t)-a Epal
e(t)-e(t) Leceh
e(t)-o Esok, selekoh
i-a Bilang,
o-a Botak, sekolah
o-e(t) Oleh
o-o Tolong, seloroh
u-a Pusat, rumah
b) 8 pola yang berubah dari Sistem Ejaan Rumi Lama (sebelum 1972)

SISTEM EJAAN LAMA SISTEM EJAAN BARU
POLA CONTOH POLA CONTOH
a-e(t) Aleh a-i Alih
a-o Batok a-u Batuk
a(p)-e(t) Lebeh e(p)-i Lebih
e(p)-o Tempoh e(p)-u Tempuh
i-e(t) Pileh i-i Pilih
i-o Tidor i-u Tidur
u-e(t) Puteh u-i Putih
u-o Untok u-u Untuk


Dalam pola keselarasan vokal bahasa melayu, terdapat juga pengecualian dalam sistemnya. Contohnya

i) Kata pinjaman dari bahasa Inggeris


Panel (Panil)
Tiket (Tikit)
Kupon (Kupun)
Hipokrit (Hipokret)
Kontraktor (Kontraktur)

ii) Kata pinjaman dari bahasa Indonesia


Aneh (Anih)
Lapor (Lapor)
Tulen (Tulin)
KATA PINJAMAN BAHASA MELAYU

1) Penyesuaian Huruf-Huruf Konsonan Tertentu

HURUF BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

c-s Cent Sen
c/cc-k Card, account Kad, akaun
cc-ks Access akses
ch-c Charge, cheque Caj, cek
Ph-f Graph Graf
Ch-k Technique teknik
s-z Music, physic Muzik, fizik
Sc-s Science Sains
Sc-sk Scale, screw Skala, skru
q-k Quality,quota Kualiti, kuota
Th-t Thesis, theory Tesis, teori
x-ks Express, complex Ekspres, kompleks
y-i Economy, analysis Ekonomi, analisis

2) Pengguguran Satu Daripada Gabungan Huruf Konsonan Yang Sama

HURUF BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

bb-b Hobby,lobby Hobi, lobi
ff-f Effective, traffic Efektif, trafik
gg-g Aggressive Agresif
ll-l Pill, bill Pil, bil
mm-m Comma Koma
nn-n Annuity, tennis Anuiti, tenis
ss-s Asset, prosess Aset, proses
tt-t Lottery, battery Loteri, bateri
zz-z Jazz jaz
3) Penyesuaian Huruf Bagi Gabungan Dua Huruf Vokal


HURUF BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

Au-au Audit, automatic Audit, automatik
Ea-ea Idea, gear Idea, gear
Ea-i Grease, cream Gris, krim
Ia-ia Dealect Dialek
Ei-ei Protien Protien
Ie-i Calorie Kalori
ee-i Mee Mi
Iu-iu Premium, stadium Premium, stadium
Ou-au Accountant, pound Akauntan, paun
Ou-u Coupon, serious Kupon, serius
Oa-o Coat, cardboard Kot, kadbod
oo-u Boot But
Ue-u Tissue, issue Tisu, isu


4) Mengekalkan Gugus Konsonan Bahasa Inggeris Dengan Beberapa Penyesuaian

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

Block Blok
Classic, clinic Klasik, klinik
Draft Draf
Cream, credit Krim, kredit
Comprehensive Komprehensif
Protocol Protokol
Store Stor
prism Prisma
Plasm Plasma
Organism Organisma


5) Huruf [ G ] Yang Diucapkan Sebagai [ J ] Dalam Bahasa Inggeris

-ditulis sebagai [ g ]
-disebut segai [ j ] dalam bahasa melayu.

contoh:

BAHAS INGGERIS BAHASA MELAYU

Generation Generasi
Technology Teknologi
Tragedy Tragedi
Psychology Psikologi
Agenda Agenda
Agent Agen, ejen (wakil)


6) Kata yang asalnya berakhir dengan –sion, -sional, -tion, -tional menjadi
–si, -sional

contohnya:

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

Tradition, action Trasisi, aksi
Lotion, immigration Losyen, imigrasi
Section, television Seksyen, televisyen
Professional Profesional
National, traditional Nasional, tradisional
7) Pengejaan Yang Berakhir Dengan –Ism Menjadi –Isme

Contohnya:

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

Nasionalism Nasionalisme
Comunism Komunisme
Socialism Sosiolisme
Mechanism Mechanisme

8) Pengejaan Kata Pinjaman Dalam Bahasa Inggeris Yang Telah Mantap

Contohnya:

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

Class, glass Kelas, gelas
Grant, stamp Geran, setem
Pencil, plan Pensel, pelan
Bureu, balloon Biro, belon
Action Aksi
Dial, file Dail, fail
Size, pie Saiz, pai
Lotion, immigration Losyen, imigrasi
Section, televisyen Seksyen, televisyenFORMAT LARAS

Laras yang telah kami pilih untuk siapkan tugasan dalam projek ini ialah laras sains dan laras ekonomi.

Format laras sains

Contoh :

Lazimnya, polikarbonat terhasil daripada tindak balas antara sebatian terbitan asid karbonik. Bisfenol A ( 4,4-dihidroksi-2,2-difenil-propana ) yang merupakan sebatian polihidroksi bertindak balas dengan sebatian daripada terbitan asid karbonik bagi membentuk rangkaian karbonat (-O-CO-O-), iaitu polimer yang dikenal sebagai polikarbonat yang merupakan sumber utama dalam penghasilan cakera padat.
(Disesuaikan daripada Nadiah Sidek dan Coswald Stephen Sipaut.,Kimia Polimer dalam Cakera Padat,Dewan Kosmik,Nov 2007,hlm.25)Format laras ekonomi

Contoh :

Minggu lalu, Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) susut 56.4 mata atau 4.7 peratus kepada 1,134.14 mata dengan jumlah purata dagangan harian meningkat kepada 447.6 juta berbanding 392 juta saham pada minggu sebelumnya, ekoran tekanan jualan pelabur asing.
(Dipetik daripada Petikan Berita Ekonomi Jangkaan Pantulan Teknikal, Berita Harian Portfolio, Isnin, 7 Julai 2008, hlm. 36.)

ANALISIS RENCANA ( LARAS SAINS )


Kata pinjaman Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

Disket Diskette
Kaset Cassette
Data Data
Kapasiti Capacity
Optik Optic
Digital Digital
Magnetik Magnetic
Polikarbonat Polycarbonate
Polimer Polymer
Termoplastik Thermoplastic
Molekul Molecule
Polihidroksi Polyhidrosis
Asid karbonik Carbonic acid
Karbonat Carbonate
Kondensasi Condensation
Proses Process
Plastik Plastic
Aluminium Aluminium
Natrium hidroksida Natrium hydroxide
Binari Binary
Laser Laser
Fail File
Audio Audio
Video Video


Analisis perkataan daripada Bahasa Inggeris

Bahasa melayu Bahasa inggeris Analisis

Disket Diskette Huruf –tt digantikan dengan -t
Kaset Cassette Perubahan huruf c kepada k
Data Data a tetap menjadi a
Kapasiti Capacity Perubahan huruf c kepada k
Optik Optic Perubahan huruf c kepada k
Digital Digital g tetap menjadi g
i tetap menjadi i
-al tetap menjadi -al
Magnetik Magnetic Perubahan huruf c kepada k
Polikarbonat Polycarbonate Perubahan huruf c kepada k
Polimer Polymer Huruf –y digantikan dengan -i
Termoplastik Thermoplastic Perubahan huruf c kepada k
Molekul Molecule Perubahan huruf c kepada k
Polihidroksi Polyhidrosis Huruf –y digantikan dengan -i
Asid karbonik Carbonic acid Perubahan huruf c kepada k
Karbonat Carbonate Perubahan huruf c kepada k
Kondensasi Condensation Kata asal berakhir dengan –tion menjadi -si
Proses Process Gugus konsonan pr – pr
Plastik Plastic Perubahan huruf c kepada k
pl tetap menjadi pl
Aluminium Aluminium a tetap menjadi a
Natrium hidroksida Natrium hydroxide Huruf konsonan –x menjadi –ks
Huruf –y digantikan dengan -i
Binari Binary Huruf akhir –y digantikan dengan –i
i tetap menjadi i
Laser Laser -er tetap menjadi –er
-a tetap menjadi -a
Fail File f tetap menjadi f
Audio Audio au tetap menjadi au
o tetap menjadi o
Video Video o tetap menjadi oPola keselarasan vokal

Suku kata praakhir Suku kata akhir tertutup Contoh


a

a 1. padat
2. amat
3. agak
4. tahan
5. calar
6. asal
7. rintangan
8. balas
9. sangat
10. panjang
11. kadar
12. darjah
a i -

a
u 1. tahun
2. halus

e pepet
a 1. dengan
2. pecah
3. kekal

e pepet
i 1. sering
2. lebih
e pepet u 1. bentuk
e taling a -
e taling e taling -
e taling o -

i
a 1. tidak
2. tindak
i i -
i u -
o a 1. Logam
o e taling 1. Boleh
o o -


u

a 1. mudah
2. julat
3. murah
4. lubang
u i -
u u -Kekecualian keselarasan vokal bagi kata pinjaman.

Pola ejaan Contoh
a – e taling kaset
a – o -
e pepet – e taling -
e pepet – o -
i – e taling disket
i – o -
u – e taling -
u – o -
a – e pepet laser
e taling – i -
e taling – u molekul
e pepet – e pepet -
i – e pepet polimer
o – i optik
o – u -
u – e pepet sumber
e taling – e pepet -
o – e pepet prosesANALISIS RENCANA ( LARAS EKONOMI )


Bahasa Serapan

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

Politik Politic
Komputer Computer
Indek Index
Negatif Negative
Domestik Domestic
Arena Arena
Eksport Export
Mei May
Komoditi Commodity
Elektrik Electric
Elektronik Electronic
Global Global
Inflasi Inflation
Ogos August
Dolar Dollar
Ekuiti Equity
Gas Gas
Sektor Sector
Operasi Operation
Teknikal Technical
Stabil Stable
Momentum Momentum


Bahasa Melayu Bahasa Cina
Tong T’ang


Bahasa Melayu Bahasa Arab
Dunia Dunia


Bahasa Melayu Bahasa Sanskrit
Bulan Wulan
Harga Argha
Berniaga Venijya
Bila Vela
Masa Masa
Tinggi TungaPola Keselarasan Vokal


Pola Keselarasan Penggunaan

1. a-a 1. Saham,
2. keadaan,
3. dalam,
4. atas,
5. manfaat,
6. rapat,
7. bakal,
8. isyarat.
2. a-i 1. Asing,
2. negatif,
3. naik
3. a-u 1. Tahun,
2. namun.
4. e pepet-a 1. Lemah,
2. jelas,
3. dengan,
4. mentah,
5. kekal,
6. depan.
5. e pepet-i -
6. e pepet-u -
7. e taling-a 1. Mewah.
8. e taling-e taling -
9. e taling-o 1. Sektor
10. i-a 1. Minyak,
2. tidak,
3. rizab,
4. syarikat
11. i-i -
12. i-u -
13. o-a 1. modal
14. o-e taling -
15. o-o -
16. u-a 1. Jumlah
17. u-i -
18. u-u 1. Urus,
2. lumpur,
3. susut,Analisis kata pinjaman daripada perkataan inggeris

Penyesuaian Huruf Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
c-k Politic Politik
c-k Computer Komputer
x-ks Index Indeks
ve-f Negative Negatif
c-k Domestic Domestik
Kekal Arena Arena
x-ks Export Eksport
Kekal May Mei
c-k Commodity Komoditi
c-k Electric Elektrik
c-k Electronic Elektronik
Kekal Global Global
-ion – -si Inflation Inflasi
kekal August Ogos
ll-l Dollar Dolar
q-k Equity Ekuiti
Kekal Gas Gas
c-k Sector Sektor
-ion – -si Operation Operasi
ch-k Technical Teknikal
Le-i Stable Stabil
Kekal Momentum MomentumKekecualian pola keselarasan voka bagi kata pinkaman

Pola ejaan
Contoh
a – e taling -
a – o -
e pepet – e taling -
e pepet – o -
i – e taling indeks
i – o -
u – e taling -
u – o -
a – e pepet -
e taling – i domestik
elektrik
e taling – u momentum
e pepet – e pepet -
i – e pepet -
o – i elektronik
o – u -
u – e pepet komputer
e taling – e pepet -
o – e pepet -


REFLEKSI KUMPULAN


Alhamdulillah, bersyukur kepada yang Maha Esa kerana dengan izin-Nya dapat kami menyiapkan tugasan yang kami kira sudah lengkap dan mampan dengan ilmu pengetahuan yang dapat dikongsi bersama. Melalui proses kerja kursus ini, banyak pengalaman yang kami perolehi.

Antaranya ialah pengalaman komunikasi dua hala antara ahli kumpulan dengan pensyarah dan juga rakan sekumpulan. Oleh hal demikian, ucapan gigaan terima kasih kami kalungkan kepada pensyarah Bahasa Melayu kami, Pn Sakila Dollah dan juga tidak saya lupakan para sahabat yang masih lagi tidak lokek ilmu untuk dikongsi bersama. Walaupun terdapat kekangan masa pada dasarnya kerana perlu menyiapkan tugasan lain, tetapi dengan semangat yang utuh, dapat kami siapkan kerja kursus ini dengan lancar.

Tajuk yang diberi ini adalah amat sesuai kerana banyak membincangkan mengenai laras sesuatu bahasa dan setiap laras pula, boleh didapati jenis – jenis kata pinjaman mahupun pola keselarasan vokal. Melalui projek ini, dapat saya simpulkan bahawa kami sebagai seorang pelajar, dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kata pinjaman dan juga pola keselarasan vokal. Secara konotasinya, maklumat-maklumat yang kami perolehi ini adalah lengkap dan padat mengenai laras bahasa, kata pinjaman dan pola keselarasan vokal serta sesuai untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Kami telah masukkan definisi, konsep dan contoh-contoh mengenai setiap aspek soalan yang telah diberikan.

Berbalik kepada komunikasi dua hala yang telah kami sebutkan, sebenarnya ia adalah penting kepada kami, dan juga rakan yang lain selaku pelajar institut kerana melalui kaedah komunikasi ini kita dapat mendisiplinkan dan mematangkan diri dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kita juga dapat berinteraksi secara individu dengan para pensyarah mahupun setiap ahli kumpulan dan kaedah komunikasi dua hala ini dapat merapatkan hunbungan baik setiap ahli kumpulan dengan pensyarah yang mengajar. Secara holistiknya, kelebihan yang saya perolehi dalam menyiapkan kerja kursus ini adalah lebih bermakna bukan sahaja dari segi pengetahuan yang mendalam dalam bidang bahasa dan penggunaannya, tetapi dari segi diri setiap individu.

Natijahnya, kerja kursus ini adalah cetusan pemikiran ke arah memperkaya dan menyiapkan diri dengan konsep yang mendalam dalam bidang bahasa dan juga laporan ini mampu untuk membuka ruang supaya dapat memahami lebih mendalam mengenai bidang bahasa yang dikira penting terutama dalam aspek kata pinjaman dan pola keselarasan vokal.


Penulis: ar-rifke
Sumber : ariedrifke.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment

Share

Sebarkan.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More